Algemene Voorwaarden

opgesteld ten behoeve van de leden van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren.
Een uitgave van de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, gevestigd te Amsterdam, bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam ingeschreven onder nummer V 40530553. De
onderstaande tekst geldt vanaf [juli 2013]
(Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder
nummer: 44/2008)
2
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN KONINKLIJKE VERENIGING VAN NEDERLANDSE
WIJNHANDELAREN
Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder
– verkoper: de producent, importeur, distributeur, groothandelaar of detailhandelaar in wijn of
gedistilleerde dranken, die een verkoopovereenkomst inzake wijn of gedistilleerde dranken
of daaraan verwante artikelen met een koper sluit;
– koper: de koper, die een koopovereenkomst inzake wijn of gedistilleerde dranken of daaraan
verwante artikelen met verkoper sluit;
– de contractgoederen: wijn, gedistilleerde dranken, emballage of daaraan verwante artikelen,
die door de verkoper aan koper worden verkocht respectievelijk al dan niet gratis ter
beschikking gesteld;
– voorverkoop: De verkoop van wijnen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog
niet op de markt zijn gebracht;
– consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of
bedrijf;
– werkdagen: alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende
feestdagen;
– schriftelijk: communicatie per brief, fax en e-mail.
Artikel 2: Toepassing van deze voorwaarden
a. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op
iedere verkoopovereenkomst (hierna: “de overeenkomst”) tussen verkoper en koper. Dit
geldt, indien de uit hoofde van de overeenkomst te leveren goederen rechtstreeks door
verkoper danwel door of met bemiddeling van derden aan koper worden geleverd.
b. Koper is jegens verkoper verplicht om bij wijze van kettingbeding bij door- of wederverkoop
van de contractgoederen ten gunste van verkoper te bedingen, dat koper jegens verkoper,
voor zover toepasselijk, dezelfde rechten en verplichtingen heeft als koper jegens verkoper
heeft in de artikelen 9, 12 en 13.
c. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen verkoper en koper gesloten
overeenkomsten. Verkoper zal koper deze voorwaarden voor het sluiten van de
overeenkomst ter hand en/of beschikbaar stellen.
d. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer zij op een voorgaande overeenkomst
tussen verkoper en koper van toepassing zijn geweest, tenzij verkoper uitdrukkelijk afstand
heeft gedaan van toepasselijkheid.
e. Verkoper behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
Indien het een materiële wijziging betreft, zal koper door verkoper daarover schriftelijk in
kennis worden gesteld. Tenzij koper binnen 2 weken na datum van verzending van de
schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt, wordt koper geacht stilzwijgend te
hebben ingestemd met de wijziging of de aanvulling.
f. Het is koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
verkoper rechten en verplichtingen uit deze voorwaarden over te dragen aan derden.
g. Deze voorwaarden stellen eventuele voorwaarden van koper terzijde, ook indien kopers
voorwaarden verkoper bereiken, nadat koper die van verkoper heeft ontvangen.
3
Artikel 3: Offertes, aanbiedingen, prijscouranten
a. Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van verkoper zijn vrijblijvend.
b. In het geval van een vaste offerte zal deze van kracht zijn gedurende een zodanige periode
als door verkoper vermeld; bij gebreke van vermelding vervalt zij na verloop van een maand.
Artikel 4: Totstandkoming van een overeenkomst
a. De overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door koper van een
definitief aanbod van verkoper.
b. De overeenkomst komt ook tot stand, wanneer verkoper niet uiterlijk op de achtste werkdag
na de werkdag, waarop hij van een order kennis heeft genomen, schriftelijk aan koper heeft
bericht, dat hij de order niet aanvaardt.
c. De bepalingen van dit artikel zijn tevens van toepassing op voorverkoop.
d. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt en de koper geen consument is, is
verkoper niet verplicht een ontvangstbevestiging van de uitdrukkelijke aanvaarding aan de
koper te doen toekomen.
Artikel 5: Intellectuele eigendomsrechten
a. Alle rechten van intellectuele eigendom op de door de verkoper verkochte producten dan
wel andere in het kader van deze voorwaarden aan koper ter beschikking gestelde
materialen liggen bij verkoper danwel haar toeleveranciers.
b. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van verkoper, behoudens en slechts voor zover anders is bepaald
in regelingen van dwingend recht.
c. Het is de koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
verkoper de merk-, handelsnamen en/of andere aanduidingen van verkoper danwel haar
toeleveranciers te registreren als merknaam, domeinnaam, social media account of
anderszins als zijnde van hem te registreren.
Artikel 6: Prijzen en kortingen
a. De door verkoper gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen, die vermeld
zijn in de prijscourant van kracht op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst
resp. zoals anders overeengekomen op die dag.
b. De door verkoper gehanteerde prijzen zijn, tenzij anders is overeengekomen, “af verkoper”,
inclusief accijnzen, belastingen, invoerrechten, andere heffingen en verpakking en exclusief
omzetbelasting.
c. Indien de koper een consument is vermeldt de verkoper de door haar gehanteerde prijzen
inclusief omzetbelasting, overige heffingen, eventuele vracht-, leverings- en/of portkosten en
eventuele andere kosten. Indien de prijs en de eventueel aanvullende kosten niet vooraf
kunnen worden berekend geeft de verkoper de wijze weer waarop de prijs en de kosten
berekend worden.
d. Verkoper heeft het recht om de overeengekomen contractprijzen te verhogen op grond van
verhogingen of toeslagen op de
1. invoerrechten,
2. accijnzen,
3. verpakkingen-/milieubelastingen,
4. andere belastingen,
5. heffingen van publiekrechtelijke organisaties,
6. andere heffingen,
4
7. vrachttarieven,
8. transportkosten en verzekeringspremies van de contractgoederen en grondstoffen, die
voor de productie en transport van de contractgoederen nodig zijn. Ditzelfde geldt ook
in het geval van wettelijke regelingen, die leiden tot voor de branche abnormale risico’s.
e. Verkoper deelt de prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan koper mede. De koper heeft het
recht de order te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving
van de prijswijziging.
f. Indien koper de geleverde contractgoederen doorverkoopt is hij verplicht in elke vorm van
publicatie en/of reclame-uitingen de adviesprijzen en de eventueel daaraan gekoppelde
kwaliteitsbenamingen zoals verstrekt door verkoper te hanteren.
Artikel 7: Betaling
a. Behalve indien contante betaling of levering onder rembours is bedongen, zal het
factuurbedrag van de contractgoederen binnen 20 werkdagen na factuurdatum netto
contant ten kantore van verkoper of op diens aangegeven bankrekening moeten zijn
geschied.
b. Indien de koper een consument is kan zij slechts tot vooruitbetaling (betaling voor aflevering
van de contractgoederen) van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht. Deze
uitzondering geldt niet indien de verkoper aan de koper tevens een betaalmogelijkheid
aanbiedt die achterafbetaling (betaling na aflevering van de contractgoederen) inhoudt.
c. Indien koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft verkoper onverminderd
het in artikel 18 bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding op basis van de
wet recht op een vergoeding van rente en administratiekosten.
d. De rentevergoeding is gelijk aan de wettelijke handelsrente vermeerderd met 4%. Deze
vergoeding zal worden berekend over het na de in a. bedoelde betalingstermijn onbetaald
gebleven bedrag en over de periode, waarmee de in a. bedoelde betalingstermijn wordt
overschreden. De vergoeding van de administratiekosten bedraagt 2% van de bruto
factuurwaarde.
Indien de koper een consument is geldt in plaats van de wettelijke handelsrente de
wettelijke rente.
e. Het door koper verschuldigde bedrag is terstond en zonder ingebrekestelling opeisbaar
indien zich een of meer van de volgende gevallen voordoet:
1. het faillissement van koper of kopers aanvraag daartoe;
2. een verzoek van koper tot surséance van betaling;
3. ondercuratelestelling van koper;
4. overlijden van koper;
5. beslag onder koper;
6. (een besluit tot) liquidatie danwel vervreemding van kopers ondernemingen;
7. koper voldoet niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan een van de verplichtingen die voor
hem uit de overeenkomst voortvloeien.
f. Verkoper mag betalingen van koper eerst gebruiken ter voldoening van nog niet voldane
betalingsverplichtingen van eerdere datum jegens verkoper of jegens elke met verkoper
verbonden onderneming.
g. Eventuele tegenvorderingen van koper op verkoper of enige met koper verbonden
onderneming, uit welken hoofde ook, mogen niet met vorderingen van verkoper worden
verrekend.
h. Bij onverschuldigdheid van een deelpost van het factuurbedrag moet koper het
verschuldigde gedeelte van het factuurbedrag met inachtneming van de overige bepalingen
van dit artikel betalen.
i. Verkoper mag orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering factureren.
5
j. Indien koper zich niet aan enige bepalingen van deze voorwaarden houdt, worden daarmee
alle vorderingen van verkoper op koper, uit welken hoofde ook ontstaan, direct opeisbaar
zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.
Artikel 8: Levering
a. Levering geschiedt “af verkoper”, tenzij anders is overeengekomen.
b. Indien is overeengekomen levering “franco koper” gelden de volgende bepalingen:
1. Verkoper heeft de keuze van het vervoermiddel, waarmee de contractgoederen op het
afleveradres zullen worden geleverd.
2. Het risico van de contractgoederen gaat over op het moment, dat zij uit het in b.1
bedoelde vervoermiddel franco zijn geleverd aan koper.
3. De franco levering van de contractgoederen aan koper geschiedt aan het door koper
aangegeven afleveradres of tot zover als het in b.1 bedoelde vervoermiddel naar het
uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen. Weigert koper in het
laatstgenoemde geval de contractgoederen aldaar in ontvangst te nemen, dan komen
de daardoor uit welken hoofde ook ontstane kosten voor rekening van koper. Het risico
van de contractgoederen gaat desalniettemin op dat moment over op de koper.
4. Franco levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de
5. drempel van het overeengekomen afleveradres.
6. Bij het franco leveren van de contractgoederen zal koper voor zijn rekening hulp bieden
bij het lossen van de lading (bijvoorbeeld door mechanische hulpmiddelen als
vorkheftrucks met bestuurders ter beschikking te stellen).
c. Levering geschiedt op voor verkoper normale werktijden.
d. Overeengekomen levertijden zijn streeftijden. Na overschrijding van de overeengekomen
levertijd is koper gerechtigd verkoper te manen en zal verkoper binnen een redelijke termijn
na de dag van de aanmaning moeten leveren. Indien de koper consument is en er is geen
levertijd overeengekomen, dan zal de verkoper de contractgoederen uiterlijk binnen dertig
dagen na totstandkoming van de overeenkomst leveren.
e. Verkoper mag de contractgoederen in deelpartijen leveren.
f. Koper is verplicht de geleverde contractgoederen bij de eerste aanbieding in ontvangst te
nemen. Indien koper hieraan niet voldoet, worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij
koper in rekening gebracht.
g. Indien de koper een consument is, zijn de contractgoederen voor risico van de koper vanaf
het moment dat de koper of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is de
contractgoederen heeft ontvangen, tenzij de koper zelf een vervoerder heeft aangewezen en
deze keuze niet door de verkoper is aangeboden. In dat geval gaat het risico op de
contractgoederen reeds over op het moment dat verkoper de contractgoederen aan de
vervoerder overhandigt.
Artikel 9: Reclames
a. Koper moet reclames betreffende de contractgoederen terstond, nadat hij gebreken
redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen, maar in elk geval binnen tien dagen na levering
schriftelijk aan verkoper opgeven.
Daarbij moet koper nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame en van de
desbetreffende factuur doen.
b. Indien de koper een consument is geldt het navolgende. De afgeleverde zaak dient aan de
overeenkomst te beantwoorden. Indien hier geen sprake van is, is de wettelijke garantie
regeling uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
c. In afwijking van a. moet bij franco levering een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare
vermissing van de contractgoederen ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen
6
afleveradres ten overstaan van de bestuurder van het in 7b bedoelde vervoermiddel door of
namens koper schriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument. Koper moet meteen
een afschrift daarvan aan verkoper zenden.
d. Koper moet verkoper – voor zover dat redelijkerwijze van hem kan worden verlangd, maar in
elk geval niet korter dan twintig werkdagen na de reclame – in de gelegenheid stellen om
vermissingen, maatverschillen of beschadigingen aan de hand van de contractgoederen in
originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen. Indien koper de
contractgoederen evenwel inmiddels geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt of
doorgeleverd, dan vervalt elk recht op reclame en schadevergoeding.
e. Reclames geven aan koper niet het recht -zijn betalingsverplichting(en) op te schorten. e.
Indien verkoper een reclame gegrond bevindt, zal verkoper te zijner keuze hetzij een
schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken contractgoederen
betalen, hetzij de betrokken contractgoederen gratis vervangen. Tot meerdere
schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade (al dan niet geleden door de
afnemers van koper) is verkoper niet verplicht. Bij verkoop aan consumenten geldt deze
aansprakelijkheid van de verkoper niet.
f. Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering
beschouwd.
g. Retourzending van geleverde goederen kan alleen geschieden franco voor risico van koper na
de schriftelijke toestemming tot retourzending van verkoper. Indien verkoper koper in
verband hiermee crediteert, zal vijftien procent op het netto factuurbedrag in mindering
worden gebracht. Deze retourzending moet binnen vijf werkdagen na verkrijging van de
toestemming franco aan het adres van de verkoper gebeuren. Koper moet voor zorgvuldige
verpakking en verzending zorgen.
Voor consumenten gelden, indien de aankoop elektronisch is geschied, de bepalingen uit
artikel 10.
Artikel 10: Herroepingsrecht
a. Op contractgoederen is, indien deze elektronisch zijn besteld door en worden geleverd aan
consumenten, het wettelijke herroepingsrecht van toepassing. De consument heeft veertien
dagen, gerekend vanaf de datum van aflevering van de volledige bestelling, de tijd om de ten
aanzien van de contractgoederen gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te
ontbinden.
b. Consumenten oefenen het hiervoor beschreven herroepingsrecht uit door binnen de termijn
van veertien dagen het ingevulde modelformulier, dat is te vinden op de website van
verkoper, aan verkoper te zenden of verkoper een andere tot ontbinding strekkende
verklaring te doen.
c. Het herroepingsrecht geldt niet voor contractgoederen die snel bederven of die een
beperkte houdbaarheid hebben alsook geldt het herroepignsrecht niet voor de levering van
alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de
consumentkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en
waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de
handelaar geen invloed heeft.
d. De consument dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag
volgend op de dag waarop de in lid b genoemde melding is gedaan, de contractgoederen
welke onderworpen zijn aan de ontbinding aan verkoper te retourneren. De consument
draagt de rechtstreekse kosten voor terugzending van de contractgoederen.
e. De verkoper vergoedt na ontbinding van de overeenkomst onverwijld, doch uiterlijk binnen
veertien dagen na de dag waarop de in lid b van dit artikel genoemde melding door verkoper
is ontvangen, alle betalingen die verkoper in dit kader van de consument heeft ontvangen.
De kosten worden door verkoper terugbetaald op dezelfde wijze als dat verkoper ze van de
consument heeft verkregen.
7
f. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht rust bij de
consument.
Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
a. Alle contractgoederen blijven na levering eigendom van verkoper, totdat koper aan al zijn
verplichtingen heeft voldaan jegens verkoper terzake de tegenprestatie voor alle leveringen
(nu of in de toekomst) van verkoper aan koper of terzake andere werkzaamheden verricht
door verkoper voor koper uit hoofde van enige overeenkomst tussen koper en verkoper
danwel de betaling van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de vorenbedoelde
overeenkomsten, inclusief rente, kosten en boete.
b. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbaar van verkoper te bewaren.
c. Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn verplichtingen als omschreven in lid a de
contractgoederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de
normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de contractgoederen tot meerdere zekerheid aan
derden verpanden.
d. Koper moet verkoper meteen mededeling doen van aanspraken of pogingen van derden om
onder verkopers eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen in hun macht te krijgen
of daarop beslag te leggen en moet dit terstond schriftelijk aan verkoper bevestigen.
e. Koper geeft aan verkoper toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale
werktijden van koper) de ruimte(n), waar zich de contractgoederen bevinden, te betreden
om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de contractgoederen in zijn bezit te
krijgen en mee te nemen.
f. Koper moet op elk door verkoper gewenst ogenblik nadere zekerheid stellen voor de
correcte nakoming van zijn verplichtingen jegens verkoper.
g. Koper moet voor zijn rekening de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
contractgoederen naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s adequaat te verzekeren en
verkoper op eerste verzoek inzage te geven in de betreffende verzekeringspolissen.
Artikel 12: Pallets
a. Koper moet bij de aflevering van de contractgoederen gebruikte pallets franco voor eigen
risico binnen twintig werkdagen aan verkoper terugzenden.
b. De eigendom van deze pallets blijft steeds bij verkoper.
Artikel 13: Overmacht/onvoorziene gebeurtenissen en andere omstandigheden
a. Verkoper mag de levering van de contractgoederen zonder schadevergoeding uitstellen in
geval van overmacht of indien redelijkerwijs onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden
het hem onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende
orders op tijd uit te voeren.
Hij mag in dat geval ook de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder
tussenkomst van de rechter en zonder schadevergoeding.
Ook in geval van een tijdelijke opschorting zal verkoper alsnog gerechtigd zijn de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, indien hij als gevolg van
overmacht of onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden niet in staat is te leveren.
b. Als overmacht of gebeurtenissen en omstandigheden als in a. bedoeld worden onder meer
aangemerkt:
1. staat van oorlog en staat van beleg in zowel formele als materiële zin,
2. burgeroorlog,
3. oproer,
8
4. mobilisatie,
5. werknemersacties van welke aard ook,
6. (weg) blokkades,
7. uitsluiting van werknemers,
8. plotselinge bedrijfsstoornissen,
9. plotseling excessieve ziekte van personeel,
10. niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en
verpakkingsmaterialen,
11. overheidsvoorschriften,
12. weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van
overheidswege,
13. bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden,
14. brand,
15. extreme weersomstandigheden (zoals vorst, extreme regenval, storm),
16. overstroming,
17. storing in de levering van energie,
18. defecten aan machines.
c. Mocht de overmachtsituatie zo lang duren, dat koper redelijkerwijs geen nakoming meer van
verkoper kan eisen, dan kan elke partij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en
schadevergoeding door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden.
d. Op deze overeenkomst is de zogenaamde ‘change of ownership’ clausule van toepassing
hetgeen betekent dat verkoper het recht heeft de levering te beëindigen wanneer kopende
onderneming van eigenaar verandert danwel er aanzienlijke wijzigingen in het management
voordoen.
Artikel 14: Aansprakelijkheid van verkoper
a. De aansprakelijkheid van verkoper is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in artikel 8.e,
behalve indien daarnaast sprake is van schade als gevolg van opzet of grove schuld van de
verkoper of van zijn leidinggevende ondergeschikten.
b. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige “verdere” schade, gevolgschade daaronder
begrepen en verkoper is mitsdien niet gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade,
winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit
aanspraken van derden jegens koper of welke andere schade dan ook. Koper vrijwaart
verkoper ter zake van alle aanspraken van derden verband houdende met door verkoper aan
koper geleverde goederen.
c. Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het product als bedoeld in de
artikelen 6:185 BW e.v., zal verkoper de benodigde gegevens van de producent van het
product aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te stellen bij de
producent tenzij verkoper als producent moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187
BW.
d. Bij verkoop aan consumenten geldt de beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper
niet.
Artikel 15: Wijze van verhandeling
a. Koper moet de contractgoederen uitsluitend in originele, van de verkoper afkomstige
verpakking in onveranderde en ongeschonden staat verhandelen. Het is de koper na
schriftelijke toestemming van de verkoper daartoe te hebben ontvangen, evenwel
toegestaan om de contract goederen die in een grootverpakking zijn aangeleverd individueel
te verhandelen mits de individuele producten in originele, van de verkoper afkomstige
verpakking in onveranderde en ongeschonden staat worden verhandeld.
9
b. Bij elke overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt koper ten gunste
van verkoper een direct opeisbare en niet voor compensatie of korting vatbare boete van
Euro 5.000,=. Met het oog daarop behoeft verkoper koper niet in gebreke te stellen. Naast
deze boete heeft verkoper recht op schadevergoeding en mag hij de overeenkomsten) met
koper met onmiddellijke ingang ontbinden.
Artikel 16: Publiciteits- en promotiemateriaal
Het publiciteits- en promotiemateriaal, dat verkoper al dan niet gratis aan koper ter ondersteuning
van de verkoop van de contractgoederen of van toekomstige contractgoederen ter beschikking stelt,
blijft te allen tijde het eigendom van verkoper.
Koper moet dit op het eerste verzoek van verkoper franco en voor kopers risico aan verkopers
kantooradres terugzenden in ongeschonden en onveranderde staat.
Artikel 17: Internetverkoop
Voor verkopen aan consumenten via internet (zowel, maar niet beperkt tot, op de pc als via tablet en
mobiele telefoon) gelden de wettelijke regels voor verkoop op afstand.
Artikel 18: Nietigheid, vernietigbaarheid
De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van één of meer van de bepalingen
van de overeenkomst(en) tussen verkoper en koper of van deze voorwaarden leidt niet tot de
nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van de overeenkomsten) tussen verkoper
en koper of deze voorwaarden in hun geheel.
Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen
a. Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt verwezen, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, die verband houden met deze voorwaarden en de overeenkomst(en), waarin
naar deze voorwaarden wordt verwezen, worden in eerste instantie bij uitsluiting van elke
andere rechter onderworpen aan de bevoegde rechter van de feitelijke vestigingsplaats van
verkoper, tenzij koper binnen 1 maand nadat verkoper zich schriftelijk jegens hem op dit
beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter
kiest, tenzij koper een consument is, dan geldt dat de op basis van het toepasselijke recht
bevoegde rechter bevoegd is.
c. Onverminderd het bepaalde in b. kunnen koper en verkoper overeenkomen dat een geschil
tussen hen dan wel tussen verkoper en de rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere
titel van koper gerezen naar aanleiding van hun overeenkomsten en deze voorwaarden en
nadere overeenkomsten en voorwaarden, die daarvan het gevolg mochten zijn, in hoogste
instantie en met uitsluiting van de gewone rechter zal worden beslist door arbitrage naar de
reglementen van het Nederlandse Arbitrage Instituut.
Artikel 20: Gerechtelijke en andere kosten
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verkoper redelijkerwijs moet maken ter
handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze
voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. Consumenten zijn deze kosten pas
verschuldigd nadat zij hiertoe door verkoper zijn aangemaand.